Thessaloniki Companies

Deals Market | Online supermarket Tessa??????

Location: Europe>>Greece>>Thessaloniki

Το Deals Market ε?ναι αναμφισβ?τητα το καλ?τερο και φθην?τερο online super market Θεσσαλον?κη. Στις σελ?δες του θα βρε?τε χιλι?δες προ??ντα, απ? τρ?φιμα μ?χρι αναλ?σιμα και απορρυπαντικ? στις καλ?τερες τιμ?ς. Επιπλ?ον, αφο? γεμ?σετε το καλ?θι σας και προχωρ?σετε στο ταμε?ο, τα ψ?νια σας θα σας σταλο?ν σπ?τι σας. Αν μ?λιστα οι αγορ?ς σας υπερβα?νουν και κ?ποιο ?ριο τιμ?ς, η μεταφορ? τους στο σπ?τι σας θα γ?νει εντελ?ς δωρε?ν! Με ?λλα λ?για, θα ψων?σετε απ? το πιο φθην?discount market Θεσσαλον?κη, χωρ?ς να βγ?λετε τις πιτζ?μες σας. Ε?ναι σ?γουρα η καλ?τερη λ?ση για τους απανταχο? σπιτ?γατους, αλλ? και για ?ποιον απλ? δεν ?χει τον χρ?νο να ψ?χνει μ?σα στα χαοτικ? super market για να βρει ?να ? δ?ο προ??ντα και μετ? να περιμ?νει με τις ?ρες στο ταμε?ο.

Cance lletto

Location: Europe>>Greece>>Thessaloniki

1st Km Thermis - Panoramatos,Thessaloniki, 57001 Greece30 2310 464594info@cancelletto.grhttp://www.cancelletto.grÇ áóöÜëåéá ôïõ óðéôéïý êáé ôïõ êáôáóôÞìáôïò ìáò åßíáé ðïëý óçìáíôéêÞ óôéò ìÝñåò ìáò, ãé' áõôü êáé ðñÝðåé íá ôçí åìðéóôåõèåßôå ìüíï ôïõò êáëýôåñïõò. Ç Cancelletto åßíáé ìßá åôáéñåßá ìå ðïëõåôÞ ðáñïõóßá óôïí ÷þñï ôçò ïéêéáêÞò êáé åðáããåëìáôéêÞò áóöÜëåéáò, ðñÜãìá ðïõ äåß÷íåé ôçí ìåãÜëç ðåßñá ôçò áëëÜ êáé ôçí ðïéüôçôá ôùí ðñïúüíôùí ôçò. ¸äñá ôçò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç, áëëÜ ïé ðåëÜôåò  ôçò âñßóêïíôáé óå üëç ôçí ÅëëÜäá.Óôç Cancelletto èá âñåßôå ìßá ðïëý ìåãÜëç ðïéêéëßá ðñïúüíôùí Üñéóôçò ðïéüôçôáò, óôéò êáëýôåñåò ôéìÝò ôçò áãïñÜò. ÏôéäÞðïôå ÷ñåéáóôåßôå ãéá ôçí áóöÜëåéá óáò, èá ôï âñåßôå åäþ.ÊÜãêåëá áóöáëåßáò: Ãéá ôçí "èùñÜêéóç" ôùí ðïñôþí,ðáñáèýñùí êáé ìðáëêïíüðïñôùí ôïõ óðéôéïý óáò, ÷ùñßò íá åìðïäßæåôå ôçí åßóïäï ôïõ öùôüò êáé ôïõ áÝñá óôï ÷þñï. ÑïëÜ áóöáëåßáò: ÄéáèÝôïõìå áõôüìáôá êáé ÷åéñïêßíçôá ñïëÜ üëùí ôùí ôýðùí ãéá ôïí ôÝëåéï óõíäõáóìü áóöÜëåéáò êáé ïñáôüôçôáò êáôáóôçìÜôùí êáé ôçò âéôñßíáò ôïõò. Ðüñôåò áóöáëåßáò: Ç ðüñôá åßíáé "ç ðñþôç ãñáììÞ Üìõíáò" ôïõ óðéôéïý óáò áðÝíáíôé óôïõò êëÝöôåò êáé ôïõò äéáññÞêôåò. Åäþ èá âñåßôå ôéò ðéï óýã÷ñïíåò êáé áóöáëåßò ôçò áãïñÜò.Ãêáñáæüðïñôåò: Åßíáé áðüëõôá áðáñáßôçôåò ãéá ôçí áóöÜëåéá ôïõ ãêáñÜæ êáé ôïõ áõôïêéíÞôïõ óáò. ÄéáèÝôïõìå ÷åéñïêßíçôåò êáé áõôüìáôåò ðüñôåò, üëùí ôùí åéäþí êáé óå ðïëëÜ ó÷Ýäéá.Ðüñôåò ðõñáóöÜëåéáò: Ç öùô&eacu

Maurocoffee S.A

Location: Europe>>Greece>>Thessaloniki

A specific section of our company, the first one, is operating under our own brand names "Tasty Cafe" and "Yannis-Kafe", which is greek coffee, having the purpose of processing and packing all kinds of coffee. This section is also packing instant coffee in packages for supermarkets and of HO.RE.CA. as well. All packed coffees are made of excellent quality of selected varieties of Colombian coffee, gentle, aromatic and tasteful.  Another section of our company, the second one, named "Mediterranean Foods", is processing and packing many agricultural products of the Mediterranean land. And the last section of our company, the third one, is dealing with the trade of branded named coffee.

THEMA ADV

Location: Europe>>Greece>>Thessaloniki

The advertising company Thema Adv founded in 1993 in Thessaloniki purpose of providing specialized services for sales promotion, merchandising and direct marketing. Operates in the promotioning of products and services, aiming to constitute the connecting link between selected companies and the final consumer.Sales promotion servicesMerchandisingSpecial EventsCosmetics promotionDistribution servicesVisit us on FacebookMarketing / Advertising - Thessaloniki Greece

Pharmacosmetic - Diafarm

Location: Europe>>Greece>>Thessaloniki

Welcome! We are a greek company of the parapharmaceutical sector. We manufacture, import and trade pharmaceutical products made of natural ingredients.PHARMACOSMETIC – DIAFARM was founded in 1982 by the Chemist-Pharmacist Dr. Georgios Soultogiannis, in Thessaloniki, Greece. The company manufactures, imports and trades pharmaceutical products made of natural ingredients. All PHARMACOSMETIC – DIAFARM products are traded in a panhellenic network through pharmacies ensuring the quality and safety required for the parapharmaceutical products. Our Scientific Department is excellently qualified about the products of the company and always near to the Greek physician. PHARMACOSMETIC - DIAFARM laboratories are located in Thermi / Thessaloniki and are accredited by the National Organization for Medicines (E.O.F.) according to the standards of the European Pharmaceutical Legislation.The aim of our company is to promote our products in many national markets through companies which will distribute us throughout their countries. If you would be interested in importing and exclusive distributing our products in your country, do not hesitate to contact us. 

P. Tsalkitzidis B. Rekos O. E. (Individual Company)

Location: Europe>>Greece>>Thessaloniki

Service and sale computers in thessaloniki greece. My company give solutions for all problems about pc and networks. Organotiki computers create year 1984s. Dragoumanou 10. Address: S. Dragoumanou 10, Thessalonikis, Greece, POSTCODE/ZIP: 54629 Fax: Mr. P. Tsalkitzidis B. Rekos O

DigiBeauty

Location: Europe>>Greece>>Thessaloniki

DigiBeauty is a trading company specializing in Hair products trading. We sell human hair products as hair extensions, clip on hair extensions, bangs, ponytails, wigs. Address: Greece - Thessaloniki

Intraweigh Automation

Location: Europe>>Greece>>Thessaloniki

Intraweigh Automation develops, designs and produces a wide range Software-Process Automation and Weighing Systems, Weighing Electronics and Engineering Projects. In our twelve-year presence, our company has co-operated with major Greek companies that cover all aspects of the local market. Address: 18 Karaoli Sttr, Thessaloniki, Greece, POSTCODE/ZIP: 54639 Fax: Mr. Sidons Harry

Aquatic Life

Location: Europe>>Greece>>Thessaloniki

We are a company in Greece which works on the range of aquarium products. We import all kinds of items relaited with aquariums and also ornamental fish. Address: Po Box 127, Kalochori, Thessaloniki, Greece, POSTCODE/ZIP: 57009 Fax: Mr. Nikos Alexikos

Armenakis Industrial Bakery

Location: Europe>>Greece>>Thessaloniki

Incorporated in Salonica, Greece at 1980, our company provides top quality products in biscuits industry. Company has HACCP certification. Working with australian knowhow and machinery suplies the most demanding buyers. Address: Industrial Are Of Thessaloniki A5str Tel: 30-231-0799462 Fax: 30-231-0799809

PLANET1

Location: Europe>>Greece>>Thessaloniki

WE ARE TRAIDING COMMPANY.WE ARE LOCATED IN THESSALONIKI,NORTH GREECE AND WE ARE IMPORTING SEVERAL KIND OF MACHINES. Address: KAROLOU DIL 28 THESSALONIKI NORTH GREECE 54623 Gre Tel: 30-2310-220223 Fax: 30-2310-220223

HAHA TOYS CO., LTD

Location: Europe>>Greece>>Thessaloniki

This supplier has not provided a Company Introduction yet. Address: Thessaloniki, POSTCODE/ZIP: 56402 Tel: 30-2310-688916

Roka Refractory

Location: Europe>>Greece>>Thessaloniki

Roka Refractory was founded in 1989, in Lagadas Thessaloniki, figuring on the massive production of specialized refractory ceramic products (fire-bricks), used on fireplaces, kilns, barbecues, furnishes etc. Except for refractory solutions, Roka Refractory uses raw material from its quarries and its R&D capacity, to produce pioneer synthetic cement-based products- namely insulating prominent bricks of external masonry and products of wall lining- in diverse dimensions and colors, which... Address: Greece - Thessaloniki

RO.KA G. KATSANIS SA

Location: Europe>>Greece>>Thessaloniki

Our corporation was founded in 1989 with purpose manufacturing ceramics and refractory product for decoration of walls and tiles. Due to the requirements of the market we have founded quarry's for excavation of kaolin and silica. In 2001 we have founded a new factory for manufacturing artificial stones and bricks for decoration of walls in many color and dimensions. Now day's out factory manufactures around 30. 000 square meter per day in bricks. Our placement is in a very strategic territory with port in 20Km for a cheap transport... Address: 1km Lagadas Thessaloniki, POSTCODE/ZIP: 57200 Tel: 30-23940-25290 Fax: 30-23940-25297

Kingdome

Location: Europe>>Greece>>Thessaloniki

Company with wallcoverings and other tools. I want tell me how I can take prices and informations for your wallcoverings. Thank you very match. Address: Eptalofou 4 K.Toumba, Thessaloniki, Greece, POSTCODE/ZIP: 54454 Fax: Mr. Alexandros Vogiatzis

Nestos Foods S. A.

Location: Europe>>Greece>>Thessaloniki

We are a company specialized in Roasting and Grilling of Vegetables and we also have a wider range of products available. After almost 40 years in this sector we have managed to present products in the market according to all specs and certificates needed nowadays. We will be glad to offer you our products. Address: Greece - Thessaloniki

SUNRISE ASSOCIATES LIMITED

Location: Europe>>Greece>>Thessaloniki

SUNRISE ASSOCIATES LIMITED.ITEMS FOR SALE:DIGITAL CAMERAS, WEB CAMERAS,MUSICAL INSTRUMENTS,CONSUMER ELECTRONICS,MOBILE PHONES,JEWELLERY,COMPUTER HARDWARES /SOFT WARES.We deliver to any location Worldwide, we look forward to your patronage and promise to give you the best of our services through prompt delivery of your purchased goods/packages from us safely and intact right at your door step at the agreed time and day.SHIPPING: FedEx/UPS/DHL with Airway Bill and Tracking number to confirm shipping and... Address: Kozanis-Thessalonikis Rd (4th km), POSTCODE/ZIP: 50100 Tel: 30-246-10218002

Twinsoft

Location: Europe>>Greece>>Thessaloniki

Our company develops and distributes vertical solutions for the hospitality and retail market since 1999. Our software department has developed solutions for restaurants, bars, food chains and retail markets. We have numerus installations all over the country and al least one reseller in most of the major cities in Greece. Address: Fardikampou 3, Thessaloniki, Greece, POSTCODE/ZIP: 56533 Fax: Mr. Charalampous Dimitris

Paschalidi N. Sons  O.E

Location: Europe>>Greece>>Thessaloniki

Import export company. Open in 1980 by my father, and continued by me and my brother since 1995. We sell household items in all Greece and neiboured country. We import also from Italy, England, Germany, China, bulgary. Also came to cantonfair Address: Smirnis 52, Thessaloniki, Evosmos, Greece, POSTCODE/ZIP: 56224 Fax: Mr. Sotiris Paschalidis(Impor

Profile Imports Exports

Location: Europe>>Greece>>Thessaloniki

Wholesaler based in North Greece with clients around the Europe. Brand Names Export-Import, Rizla, Drum, Bic, Red Bull, Nescafe. Special offer in new Mini Bic J25. Address: Greece - Thessaloniki

Decatur Air Conditioning Contractors | AL | eLocal.com

HVAC Toll Free View Phone Click to View Phone 855-279-9358 4 Seasons Heating Cooling 1715 Creighton Ave SE Decatur, Al Decatur, AL 35601 Get Quote View Phone Click to View Phone 256-221-3048

Attention Downtown Champions: Call for Nominations to the Board

seeking election and contributions you feel you can make to: Nominating Committee Red Deer Downtown Business Association 111A, 4818 50 (Gaetz) Avenue Red Deer, AB T4N 4A3 Fax 403.340.8699

Contractor Carl Landscaping in Anniston Alabama (AL)

2014 United States / Alabama (AL) / Anniston / Contractor in Anniston: Carl Landscaping Advertising: State: Alabama (AL) ZIP: 36201 City: Anniston Address: 1905 Noble St Phone: (256) 241-3098

MR. Handyman Serving The South Bay in Redondo Beach, CA |

Handyman Serving The South Bay 4001 Inglewood Ave Ste 101-125, Redondo Beach, CA 90278 Mr. Handyman of California, Inc. offers professional handyman services and home repairs. Call 310-379-3900

Valves, Gauges, Actuators: Pacific Industrial Service Inc: St.

0157 E-mail: dsilver@pisi.ws Jill Stockwell, Vice President Marketing Sales Mobile: 503.396.0506 Ext: 205 E-mail: jstockwell@pisi.ws Ozzie Neubarth, Operations Manager Mobile: 503.320.8629

Zebra Foal | MSH Shop

Add to cart Home Products Menu Templespa Framed Prints Forever:Aloe-Vera Nikken Gift Vouchers Shopping Cart 1 item Call Us! 0207 697 1050 0207 697 1050 Return to Content View Cart Immature Male Lion was successfully added to your cart. Sale! Zebra Foal

Human Anatomy | Human Anatomy Pictures Medical Software

Human Anatomy | Human Anatomy Pictures Medical Software UK Tel: 207 637 1010 UK office hours: 9am - 6pm GMT Fax/Answer phone: 415 366 1679 Email: info@primalpictures.com Cookie Policy

Children in Crisis

Tweets by @ChildrenCrisis Newsletter Signup Email First Name Last Name * = Required field CELEBRATING CHILDREN IN CRISIS' 20TH ANNIVERSARY IN 2013/14 Contact us by phone 020 7627 1040

Government Polytechnic for Women, Chowdaripet, Guntur - contact

favorities Government Polytechnic for Women, Chowdaripet Affiliation Courses Offered Contact Details Location Map Address Chowdaripet Guntur Pin Code 522 006 District Guntur Phone 863 - 223

Specialising in Migraine, Tinnitus, Back Pain, Chronic Fatigue

quality of life – free from pain. To make an appointment to talk about how the team at Your Healthy GP can help, please call us on 08 82999111 or contact us . - Facebook Members WordPress Plugin Copyright © 2014 Your Healthy GP. All Rights Reserved. Designed